Frederiksborg Seniorlæger

Vedtægter

Navn

Frederiksborg Seniorlæger.


Formål

”At gavne og fornøje”. Frederiksborg Seniorlæger arrangerer foredrag og oplevelser med medicinsk og kulturelt tilsnit i forbindelse med socialt samvær 3-4 gange årligt, kaldet seniormøder.


Medlemmer

Enhver læge, som er fyldt 60 år og som er bosat i det tidligere Frederiksborg Amt, kan være medlem og kan med ledsager(e) deltage i seniormøderne. Læger under 60 år uden lægeligt erhverv har samme ret. Andre læger med tilknytning til området kan ligeledes deltage.

Ægtefæller til læger og enker/enkemænd efter læger i området kan efter ønske optages som

medlemmer.


Styring

Frederiksborg Seniorlæger ledes af en bestyrelse på 4-5 personer, som vælges blandt medlemmerne på generalforsamlingen Valgperioden er 2 år, således at 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og de 3 andre i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen kan supplere sig selv i de mellemliggende perioder. Ved generalforsamlingen vælges endvidere 2 revisorer.


Generalforsamlingen

afholdes i forbindelse med et forårsmøde og indkaldes med 2 ugers varsel ved brev eller e-mail til medlemmerne. Dagsorden fastsættes af bestyrelsen. Forslag til behandling på generalforsamlingen indsendes skriftligt til foreningens sekretær senest 4 uger før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, hvis mindst 10 medlemmer fremsætter ønske herom til bestyrelsen, eller hvis bestyrelsen finder det nødvendigt. Indkaldelse fremsendes med dagsorden med mindst 2 ugers varsel.


Økonomi

Kontingent opkræves en gang årligt. Frederiksborg Seniorlæger tilrettelægger arrangementerne og for hvert møde opkræves et beløb for hver deltager svarende til de forventede omkostninger.


Kassereren må alene disponere på foreningens konto.


Vedtægtsændringer

Forelægges af bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen, og udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen.


Ophævelse

Frederiksborg Seniorlæger kan opløses af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal. Eventuelle aktiver skal gå til velgørende formål, f.eks. til ”Læger uden grænser”.


Ikrafttræden

Seneste vedtægtsændring (vedr. "Ansvar") er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 1 marts 2023. Den træder i kraft straks, og afløser dermed tidligere vedtægt af 14/10-2021.


1.03.2023

PBN