Frederiksborg Seniorlæger

Om foreningen

Seniorforum Frederiksborg blev dannet i 1998 som ”Seniorforum i Frederiksborg Amt” på initiativ af Bjarni Øvlisen, formand for Lægekredsforeningen i Frederiksborg Amt, med Lægekredsforeningen i Vejle Amt som forbillede. Læger over 60 år i området blev indkaldt til møde, og der viste sig, at være interesse for at oprette et forum for ”seniore” læger. På mødet blev ved afstemning blandt de fremmødte valgt en bestyrelse bestående af Henning Poulsen, Mogens Egeblad og Kirsten Schiøler. Seniorforum var en del af Lægekredsforeningen. Bestyrelsen og vedtægterne blev godkendt ved Lægekredsforeningens generalforsamling. Aktiviteterne blev annonceret i Lægekredsforeningens blad og blev fremlagt på Lægekredsforeningens generalforsamling. Der var ingen medlemsliste, intet kontingent, og som sekretærassistance var lægekredsforeningens sekretær Connie Petersen.

Men så blev amterne nedlagt...Foreningens navn er siden 2011 Frederiksborg Seniorlæger.


Medlemsmøder

Der afholdes normalt tre til fire medlemsmøder om året. Formålet med møderne er socialt samvær, arrangementer med fagligt og kulturelt indhold, efterfulgt af spisning. Der er ikke tale om politiske møder, som henvises til andre fora.

Invitation til møderne og andre meddelelser sendes som E-mail. De medlemmer, som ikke har E-mail, modtager meddelelserne pr. brev.


SÄL. Foreningen samarbejder med vores svenske kolleger, og her er henvisningen til deres forenings hjemmeside:


https://slf.se/seniora-lakare/delforeningar/skane/

Sidste generalforsamling blev afholdt onsdag den 2 marts 2022 kl 1400 i Nordisk Konferencecenter i Allerød med følgende referat:


1. Velkomst.


Formanden Birte Østergaard bød velkommen i disse for os nye omgivelser.


2. Valg af dirigent.


Gitte Juel Henningsen blev valgt til dirigent og fastslog, at indkaldelsen var rettidigt udsendt, og generalforsamlingen var lovlig.


3. Formandens beretning.


Denne beretning bliver kortere end sædvanligt, for som bekendt var generalforsamlingen 2021 udsat til 13. oktober. Da havde vi foredrag af generalsekretær i Røde Kors Anders Ladekarl. Det foregik i Trommen i Hørsholm, hvor vi også spiste frokost.

17. november besøgte vi Frihedsmuseet og blev vist rundt i 2 hold. Bagefter gik vi over gaden til restaurant Pescetarian og fik en udsøgt frokost, lidt men godt- Og lidt overraskende med vin udskænket ad libitum!

I dag prøver vi så et nyt sted til vores generalforsamling.

Jeg vil til sidst løfte sløret for vores planlagte tur 11. maj. Det bliver en bustur til Vordingborg Borgcenter, hvor vi bliver vist rundt og spiser frokost. Borgcenteret er et historisk museum indviet i 2014, hvor man indsamler viden om Danmarks ca. 2000 borge og voldsteder. Det ligger i ruinen af landets største rigsborg, Vordingborg Slot. Bagefter kører vi til det nærliggende gamle psykiatriske hospital i Oringe. Vi skal se museet, som viser udstyr og nogle patientarbejder helt tilbage fra 1858.

Vore planer for resten af året indeholder også et besøg på Rosenborg. Men jeg vil minde om, at vores webmaster, Peter Bernt Nielsen, opdaterer hjemmesiden, når der er nyt, inden vi sender mails ud4. Regnskab for 2021 og fastsættelse af kontingent for 2022.


Torben Wielandt fremlagde foreningens regnskab for de enkelte arrangementer og for hele året. Årets resultat blev et underskud på kr: 15.019,00 og foreningens indestående i banken ved årsskiftet var kr: 40.568,61.


Regnskabet var revideret uden bemærkninger.

Regnskabet blev godkendt.


Bestyrelsen havde foreslået et kontingent på kr: 200 for året 2022. Dette blev godkendt.


5. Valg til bestyrelsen.


Birte Østergaard og Peter Bernt Nielsen og Kirsten Holst blev genvalgt til bestyrelsen for den næste to-årige periode.

Ann-Marie Niordson-Grysgaard ønskede ikke genvalg og udgik af bestyrelsen.


6. Valg af revisorer.


Nuværende revisorer er Finn Gyntelberg og Ole Gamborg Nielsen, der begge var villige til genvalg, blev begge genvalgt.


7. Forslag fra bestyrelsen.


Der var ingen forslag


8. Forslag fra medlemmerne.


Der var ingen forslag.


9. Eventuelt.


Peter Bernt Nielsen påpegede, at det var ønskeligt om medlemmerne overholdt de tidsfrister, der er noteret på mødeindkaldelserne. Efter denne tidsfrist er tilmeldingen bindende og kan ikke refunderes.


Der vil snarest blive udsendt en opkrævning for kontingent og her mindes der om, at der skal noteres indbetalerens navn i rubrikken ” meddelelser til modtageren ”.


Der var 23 deltagere til generalforsamlingen.


03-03-2022.PBN.Bestyrelsen:


Formand:                               Birte Østergaard     

Næstformand                        Jens Otte

Kasserer                                Torben Wielandt

Suppleant                              Kirsten Holst

Webmaster og sekretær        Peter Bernt Nielsen

                                           

Persondataloven


Privatlivspolitik for Frederiksborg Seniorlæger 


For at overholde lovgivningen for god databehandlingsskik har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der oplyser, hvordan vi behandler personoplysninger.


Vi behandler udelukkende personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at kunne opfylde foreningens formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder om det.


Frederiksborg Seniorlæger er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.


Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktpersoner, som er: Peter Bernt Nielsen og Jens Juhl Otte.

Kontaktadresse: mail@frederiksborgseniorlaeger.dk


Vi behandler følgende oplysninger om medlemmerne: Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse.


Vi behandler dine oplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.


Formålet er at kunne sende indbydelser til foreningens arrangementer og at kunne administrere dit medlemskab af foreningen.


Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser, som er


  • At håndtere dine medlemsrettigheder i henhold til foreningens vedtægter

  • At du kan betale kontingent

  • At vi kan afholde sociale arrangementer

  • At vi kan vise situationsbilleder fra arrangement i foreningen

Samtykke. Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet grundlag end dit samtykke. Vi indhenter kun dit samtykke, hvis det i sjældne tilfælde skulle blive nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.


Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give dit samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage.


Du har iflg. Persondataforordningen en række rettigheder:


- Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik.


- Du har ret til at få indsigt i disse oplysninger.


- Du har ret til at få oplysninger om dig berigtiget eller slettet


Du kan klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandlingen af dine personoplysninger.


Oktober 2020    

  

     


Bestyrelsen


Birte Østergaard (siden 2009)

Peter Bernt Nielsen (siden 2018)

Jens Otte ( siden  2019 )

Torben Wielandt ( siden 2019 )

Kirsten Holst ( siden 2022 )


 

Bestyrelsesmøder og fællesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes 4-6 gange årligt. Medlemsmøderne planlægges, der drøftes aktuelle emner vedrørende seniorforum, herunder fællesmøder med bestyrelserne for de øvrige sjællandske seniorgrupper samt en repræsentant for Skåne SÄL. Disse fællesmøder afholdes for tiden 2 gange årligt i henholdsvis København og Sorø.