Frederiksborg Seniorlæger

Om foreningen

Seniorforum Frederiksborg blev dannet i 1998 som ”Seniorforum i Frederiksborg Amt” på initiativ af Bjarni Øvlisen, formand for Lægekredsforeningen i Frederiksborg Amt, med Lægekredsforeningen i Vejle Amt som forbillede. Læger over 60 år i området blev indkaldt til møde, og der viste sig, at være interesse for at oprette et forum for ”seniore” læger. På mødet blev ved afstemning blandt de fremmødte valgt en bestyrelse bestående af Henning Poulsen, Mogens Egeblad og Kirsten Schiøler. Seniorforum var en del af Lægekredsforeningen. Bestyrelsen og vedtægterne blev godkendt ved Lægekredsforeningens generalforsamling. Aktiviteterne blev annonceret i Lægekredsforeningens blad og blev fremlagt på Lægekredsforeningens generalforsamling. Der var ingen medlemsliste, intet kontingent, og som sekretærassistance var lægekredsforeningens sekretær Connie Petersen.

Men så blev amterne nedlagt...Foreningens navn er siden 2011 Frederiksborg Seniorlæger.


Medlemsmøder

Der afholdes normalt tre til fire medlemsmøder om året. Formålet med møderne er socialt samvær, arrangementer med fagligt og kulturelt indhold, efterfulgt af spisning. Der er ikke tale om politiske møder, som henvises til andre fora.

Invitation til møderne og andre meddelelser sendes som E-mail. De medlemmer, som ikke har E-mail, modtager meddelelserne pr. brev.


SÄL. Foreningen samarbejder med vores svenske kolleger, og her er henvisningen til deres forenings hjemmeside:


https://slf.se/seniora-lakare/delforeningar/skane/

Sidste generalforsamling blev afholdt onsdag den 1. marts 2023 kl 1400 i

Nordisk Konferencecenter i Allerød med følgende referat:


1. Velkomst.


Formanden Birte Østergaard bød velkommen til generalforsamlingen.


2. Valg af dirigent.


Nils Köser blev valgt til dirigent og fastslog, at indkaldelsen var rettidigt udsendt, og generalforsamlingen var lovlig.


3. Formandens beretning.


I 2022 har vi haft 4 møder og er vendt tilbage til normaltilstanden efter Coronatiden.

Vi holdt i marts generalforsamling her og havde foredrag af Katrine Lilleør.

I maj havde vi en bustur til Vordingborg, hvor vi blev vist rundt på Borgcentret ved Gåsetårnet. Borgen er rester af den største og ældste kongeborg i Danmark, grundlagt omkring 1160 af Valdemar den Store.

Desuden så vi det nyindrettede museum, der udstiller fund fra Valdemarenes tid. Der fik vi bl.a. fik gennemgang af flere skeletter og hvad man formoder, de var døde af. Vi spiste spiste frokost i centrets restaurant.

Derefter kørte vi til det nærliggende gamle psykiatrihospital i Oringe. Der fik vi omvisning af tidligere sygeplejersker, som havde været med til at gemme remedier fra stedet, så museet kunne etableres. Ved siden af så vi kirkegården, hvor flere overlæger og patienter var begravet.

I september var vi på Rosenborg Slot. Det er altid spændende at opdage eller gense nogle af de mange gemakker og klenodier. Bagefter fik vi frokost på restaurant Under Uret ikke langt fra slottet.

Årets sidste arrangement var i Frederikssund, hvor vi var på Willumsens Museum og blev vist rundt af nogle usædvanlig gode guider. Desuden så vi en særudstilling af keramik med relation til Willumsens arbejder. Willumsens keramiske arbejder blev vist sammen med værker af Jean Gauguin og en ung dansk kunstner, Klara Lilja, som har ladet sig inspirere af de to ældre kunstnere.

Bagefter fik vi frokost på restaurant Kalvø, som ligger lige udenfor Frederikssund.

De næste ture er under planlægning. Onsdag den 24. maj skal vi vises rundt på Christiansborg og bagefter spise frokost i Tårnet.

Vi arbejder også på en tur til Arbejdermuseet i efteråret.

Jeg vil minde om, at man på vores hjemmeside kan se, hvad vi har planlagt. Så snart datoen er fastlagt, vil webmaster Peter Bernt Nielsen opdatere siden. Man kan også genopfriske minderne fra de tidligere arrangementer, se foreningens vedtægter og hvordan man kontakter os.4. Regnskab for 2022 og fastsættelse af kontingent for 2023.


Torben Wielandt fremlagde foreningens regnskab for de enkelte arrangementer og for hele året. Årets resultat blev et underskud på kr: 7.294,97 og foreningens indestående i banken ved årsskiftet var kr: 33.548,64.


Regnskabet var revideret uden bemærkninger.

Regnskabet blev godkendt.


Bestyrelsen havde foreslået et kontingent på kr: 200 for året 2023. Dette blev godkendt.


5. Valg til bestyrelsen.


Torben Wielandt og Jens Otte blev genvalgt.


6. Valg af revisorer.


Nuværende revisorer er Finn Gyntelberg og Ole Gamborg Nielsen, der begge var villige til genvalg, blev begge genvalgt.


7. Forslag fra bestyrelsen.


Det blev vedtaget at afsnittet i foreningens vedtægter om ansvar skal udgå.


8. Forslag fra medlemmerne.


Der var ingen forslag.


9. Eventuelt.


Det blev pågeget at kassebeholdningen stadigvæk er for stor.


Hvad kan vi gøre for at udbrede informationer om vores forening?

Læserbrev i Ugeskrift for Læger!

Kontakt til FPL for udsendelse af information til medlemmer over 60 år!


Der var 23 deltagere til generalforsamlingen.


02-03-2023.PBN.Bestyrelsen:


Formand:                               Birte Østergaard     

Næstformand                        Jens Otte

Kasserer                                Torben Wielandt

Suppleant                              Kirsten Holst

Webmaster og sekretær        Peter Bernt Nielsen

                                           

Persondataloven


Privatlivspolitik for Frederiksborg Seniorlæger 


For at overholde lovgivningen for god databehandlingsskik har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der oplyser, hvordan vi behandler personoplysninger.


Vi behandler udelukkende personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at kunne opfylde foreningens formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder om det.


Frederiksborg Seniorlæger er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.


Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktpersoner, som er: Peter Bernt Nielsen og Jens Juhl Otte.

Kontaktadresse: mail@frederiksborgseniorlaeger.dk


Vi behandler følgende oplysninger om medlemmerne: Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse.


Vi behandler dine oplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.


Formålet er at kunne sende indbydelser til foreningens arrangementer og at kunne administrere dit medlemskab af foreningen.


Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser, som er


  • At håndtere dine medlemsrettigheder i henhold til foreningens vedtægter

  • At du kan betale kontingent

  • At vi kan afholde sociale arrangementer

  • At vi kan vise situationsbilleder fra arrangement i foreningen

Samtykke. Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet grundlag end dit samtykke. Vi indhenter kun dit samtykke, hvis det i sjældne tilfælde skulle blive nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.


Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give dit samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage.


Du har iflg. Persondataforordningen en række rettigheder:


- Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik.


- Du har ret til at få indsigt i disse oplysninger.


- Du har ret til at få oplysninger om dig berigtiget eller slettet


Du kan klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandlingen af dine personoplysninger.


Oktober 2020    

  

     


Bestyrelsen


Birte Østergaard (siden 2009)

Peter Bernt Nielsen (siden 2018)

Jens Otte ( siden  2019 )

Torben Wielandt ( siden 2019 )

Kirsten Holst ( siden 2022 )


 

Bestyrelsesmøder og fællesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes 4-6 gange årligt. Medlemsmøderne planlægges, der drøftes aktuelle emner vedrørende seniorforum, herunder fællesmøder med bestyrelserne for de øvrige sjællandske seniorgrupper. Disse fællesmøder afholdes for tiden 1 gang årligt i henholdsvis København og Sorø.